İncil uzmanlarınca için, Hz. İsa’nın sözlerinden oluşan Q İncili kesinlikle yazılı metindi. Bu İncilin varlığı ancak 1945’de Mısır’ın Nag Hammadi bölgesindeki kazılarda kırkı aşkın Külliyatın içinde bulunan Tomas İncil’inin keşfinden sonra sağlamlaşmıştır. Çünkü bu İncil de tıpkı Q İncil’i gibi doğrudan İsa’nın sözlerinden oluşuyordu. Tomas İncil’i, Hz. İsa’ya ait 114 deyiş-söz içermektedir. İsa’nın yargılanması, ölümü ve ölümden dirilişi hakkında herhangi bir ifade bulunmamakta, doğumu ve çocukluğundan bahsedilmemektedir. Bir çok araştırmacı bu İncilin Kanondaki dört İncilden daha önce yazıldığına inanır ve Tomas İncili dünya üzerinde bulunan kitaplar arasında Hz. İsa’nın sözlerini en doğru ve en eski yazılmış tek kitaptır.106 Tomas İncili’nin yazılış tarihi, M.S.30-60 yılları arasında yazılmış olabileceği tahmin edilmektedir.107 Yani bu İncil Markos İncili İle aynı, en erken dönemde yazıldığı sanılmaktadır. Bu buluş, Pavlus’un oluşturduğu Hz. İsa’nın şahsını yüceltmede odaklanmayan yazılı eserlerin varlığının kanıtıydı. Tomas İncilinde bulunan sözlerin %40’ı Q ile uyuşmaktadır.108 İncil uzmanı Prof. Dr. Ben Wıtheringon, Tomas İncil’i ile İsa’nın sözlerinin bir toplaması olan ve Matta ile Luka’nın kendi İncillerini oluştururken kullandıkları Q arasındaki benzerlik dikkat çekici ve Tomas gibi Q da çoğunlukla İsa’nın en ünlü sözlerinin bir toplaması olduğunu söyler.109 M.Sakioğlu “ İncil’i Kim Yazdı” isimli eserinde bu konuda Katolik Prof.Hans Küng ve Protestan Prof. K.F.Nickle’nin Q incil’iyle

Q’da İsa’nın kimliğinin büyük bir alaka konusu olmadığı, yalnız birkaç adet Mesihi unvan olduğu,, İsa’nın sözlerinden oluştuğunu, haça gerilme olmadığını,İsa’nın ölümünün kurtarıcı niteliği olmadığı” görüşlerini alıntılar.110   

 

Pavlus,  Hz. İsa’nın sağlığında O’na inanıp yanında bulunup O’nu dinlememişti. Kudüs merkezli Hz. İsa’nın yanında yetişmiş ve O’nun öğretilerini dinlemiş, yeni şekillendirdiği dini iyi bilen havarilerinden farklı bir İncil ve İsa anlatıyor ve İncillerde de görüleceği üzere Hz. İsa’nın gerçek Havarileriyle açıkça çatışmakta ve onlara lanet okumaktadır. Şimdi İddia ETTİĞİMİZ GİBİ BİRDEN FAZLA İSA, FAKLI İNCİLLER VE RUH VAR MI YOK MU? Bunu çok yetkili bir ağızdan nasıl söylendiğini görelim; 

“4 Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan DEĞİŞİK BİR İSA’yı tanıtanları pekâlâ hoş görüyorsunuz. Ayrıca, ALDIĞINIZ RUHTAN FARKLI BİR RUHU ve kabul ettiğinizden FARKLI BİR MÜJDEYİ kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz. 

5 Sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum! 

6 Acemi bir konuşmacı olabilirim, ama bilgiden yana acemi değilim. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkça gösterdik. 

7 Yücelmeniz için kendimi alçaltarak Tanrı’nın Müjdesi’ni size karşılıksız bildirmekle günah mı işledim?(2.Korintliler-11)  « 6 Sizi Mesih’in lütfuyla çağıranı bırakıp DEĞİŞİK BİR MÜJDE’ye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. 

7  Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih’in Müjdesi’ni çarpıtmak isteyenler vardır. 

8 İster biz, İSTER GÖKTEN BİR MELEK SİZE BİLDİRDİĞİMİZE TERS DÜŞEN, BİR MÜJDE BİLDİRİRSE, LANET OLSUN ONA! 

9  Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: BİR KİMSE SİZE KABUL ETTİĞİNİZE TERS DÜŞEN BİR MÜJDE BİLDİRİRSE, ONA LANET OLSUN!(Galatyalılar-1) 

 Yukarıda Pavlos’un sözleri aslında her şeyi son derece açıkça izah etmektedir. NE İKİ TANE İSA, NE İKİ TANE İNCİL, NE DE İKİ TANE KUTSAL RUH VAR. Bütün bu karmaşaların bir tek sebebi var. O DA BİRİ GERÇEK HAVARİLERİN, BİRİ DE PAVLUS BAŞINI ÇEKTİĞİ İKİ TANE HZ.İSA VE İKİ TANE HRİSTİYANLIK İÇİN MÜCADELE EDEN GURUP OLMASI : YANİ NASRANİLER VE HIRİSTİYANLAR. Bütün karmaşanın sebebi bu. Bazı metinler ilk ağızdan olduğu gibi Hz. İsa’ya ait, bazıları yeni ilaveler olmasından kaynaklanmaktadır. Bakıyorsunuz Hz. İsa bir yerde insan, bir yerde Tanrı,  bir yerde Tanrıdan vahiy almasına gerek olmayan yaşayan canlı vahiy (logos), bir yerde peygamber vs. Yakup önderliğinde ki Kudüs’te yaşayan Havariler (Nasraniler), Yahudi Mabedine ve Tevrata bağlı iken, Roma ve Anadoluda faaliyet gösteren Pavlus ve ekibi, Tevrat öğretilerinden uzak çarmıhta ölen, dirilen Tanrılaştırılmış İsa peşinde. Pavlus, Yahudi olmayan Roma vatandaşları arasında yaydığı Hz. İsa’nın şahsını yücelten bu farklı öğretileri, dört incilden önce yazılmıştı. Hz. İsa’nın yeni dininin ne olduğunu anlatan ilk dört incil, Pavlus’un takipçileri olan Roma vatandaşları arasında derlendiği için, Q incili gibi Hz. İsa’nın gerçek öğretilerini ihtiva etseler de,  Hz. İsa’nın şahsiyetini yüceltme anlayışını olan Pavlusçu öğretilerde içerirler. İlk yazılanlarda (Markos İncili-Yakup’un Mektubu) Pavlus’çu etkileşme nispeten daha azdır. Özelikle son İncil Yuhanna’da diğerlerine göre bu farklılıklar çok açık ortadadır. Hz. İsa’yı, Pavlus gibi ileride genişçe görüleceği üzere Tanrı’yla açıkça özleştirir. Hz.İsa’dan en az 60 yıl sonra tam bir Roma-Grek şehri olan Efes civarlarında ve hâkim kültür anlayışında yazılmış bir eserdir. Kudüs merkezli inananlardan pek yararlanmadığı çok açık ortadadır. Birbirine benzeyen diğer üç İncilde (Sinoptikler) Hz. İsa’nın dili olan Aramice ifadelerin bulunması bunun delilidir. Şimdi yalnızca Matta’da ve Luka’da ortak olan bu ayetlerden bazılarını görelim; 

 

24  “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.  ” (Matta-6) 

“16 Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür Siz hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz.”(Luka-16) 

 

Görüldüğü iki ayrı kişinin birbirinden habersiz yazmış oldukları bu iki parça tamamen birbirinin aynisidir. Hz. İsa’nın bu sözlerinin aslı Aramice idi. Eğer bu yazarlar bu sözleri rasgele ayrı kaynaklardan toplasalardı, Yunanca’ya çevirilerinde birçok kelime farklılıkları oluşurdu. Böyle kelimesi kelimesine birbirlerinin benzeri olmaları ortak yararlandıkları bir kaynağın varlığını ispat etmektedirler. İşte konunun uzmanları, Hz. İsa’nın yeni dini anlayışını yaydığı sırada toplanan sözlerinden oluşan kaynak kitaba “Q İNCİLİ” ismini vermişlerdir. Matta ve Luka’daki bu ortak ayetler: 

Matta:6:24, 7:3-5, 7:7-11, 11:4-6, 11:21-23, 11:25-27, 12:43-45, 23:37-38, 24:45-51Luka:16:13, 6:41-42, 11:9-13, 7:22-23-24-28, 10:13-15, 10:21-22, 11:24-26, 13:34-35, 12:42-46 

Q İncili M.S.50 yılları civarında yazıya geçirilmiştir. Yani Hz. İsa’dan 15-20 yıl sonra.111 Dolayısıyla Hz.İsa’nın sözlerinin toparlandığı “GERÇEK İNCİL”dir. Bu İncil’de, Pavlus’un İncilleri gibi Hz. İsa’yı anlatan ve O’nu yücelten birilerinin yorumları yerine, Allah’ı tanıtan ve yücelten Hz.İsa’nın sözleri bulunmaktadır. İnsanların günahlarına kefaret için çarmıhta öldürülen ve dirilen Tanrı’ya eş ve Tanrı’nın Oğlu Rab İsa anlatısı ve dolayısıyla Pavlus’cu Hıristiyan anlayışı bulunmamaktadır. İsa Tatlıcan ‘Hıristiyanlığın Gizli Tarihi’ isimli eserinde, Q İncili hakkında ‘Amerikan Monthly’ dergisindeki Q uzmanlarının bir değerlendirmesini aktarır; 

 

 “Çoğu Kuzey Amerikalı olan İncil araştırmacılarının büyük bölümü, İsa’nın Q’daki öğretilerinin Hıristiyan bir içeriğe sahip olmadığı konusunda birleşiyorlar. Bu araştırmacılara göre, Q’nun yazarları İsa’yı, günahlarına kefaret olmak için acı çeken bir kurtarıcı ya da carmıhtan dirilen Tanrı’nın Oğlu olarak algılamıyorlardı. Aksine, onu sadece gezgin bir vaiz olarak görüyorlardı.  Araştırmacıların çıkardıkları ve Luka ile Matta’da geçen 235 paralel ayetin hiçbiri İsa’nın acı çekmesi (çarmığa gerilmesi) ya da dirilmesinden söz etmiyor. Bu nedenle Q tezinin savunucuları, bu İncil’in yazarlarının İsa’nın ölümü hakkında bir şey bilmediklerini ya da biliyorlarsa da bunu önemsemediklerini kabul ediyorlar. Buna göre Q’yu kaleme alan kişiler İsa’nın Filistin’de yaşayan takipçileriydi, ancak birer ‘Hıristiyan’ değildiler. Bu yüzden araştırmacılar Q’yu kaleme alan insanları ‘Yahudi Hıristiyanlar’ olarak tanımlamayı tercih ediyorlar. Bazıları da ‘İsa Hareketi’ terimini kullanıyor. Bu hareketin, çarmıh ve dirilme kavramları üzerinde yoğunlaşan ve Yahudi olmayanlar arasında yayılan bir ‘Mesih kültü’ne dönüşmesinin ise on yıllar süren bir süreç içinde gerçekleştiği kabul ediliyor.”112  

 

Yahudi Hıristiyan tanımı, günümüzde Nasraniler’i tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aynı eserde İsa Tatlıcan, Q İncili ile dünyaca ünlü uzmanların eserlerinden bahsetmektedir. Bunlar; Arland D.Jacobson’un eseri The First Gospel: An Introduction on to Q (İlk İncil: Q’ya giriş) 1992, John S. Kloppenborg’un eseri The Shape of Q (Q’nun şekli) 1993, Ronald Allen Piper  yönetiminde The Gospel Behind The Gospel: Current Studies on Q (İncillerin arkasındaki İncil: Q Üzerindeki Çalışmalar) 1997, Burton L. Mack eseri The Lost Gospel:The Book of Q & Christian Origins (Kayıp İncil: Q Kitabı ve Hıristiyanlığın Kökleri) .Yukarıda belirtilen Q İncili’nin özellikleri üzerinde hepsi de benzer ortak görüşe sahiptirler. Ayrıca California’dabulunan Society of Biblical Literature (Kitabı Mukaddes Literatürü Derneği) bir çok ünlü İncil uzmanını bir araya getirerek Q İncili’ni tekrar oluşturmak için on beş yıldır çalışmaktadırlar.113 Herhalde birkaç yıl içinde bu gerçek incile kavuşacağız. Q incil’i için aşağıdaki sitede görebilirsiniz.

http://www.earlychristianwritings.com/q.html

 

Bu İncil uzmanları Tomas ve Q İncillerini SÖZ İNCİLLERİ diğer dört incili ise RİVAYET İNCİLLERİ (derleme inciller)olarak tasnif etmektedirler. Ünlü misyonerimiz Daniel Wickwire Kutsal kitaplarının değişmemiş olduğunu ispatlamak için yazdığı eserinin 37. sayfasında her ne kadar İncil’i ve Tevrat’ı eleştirenler Kuran’ın ifedesiyle ne Tanrıya ne de ahiret gününe inanmayan KÂFİRLER olduğunu iddia etse de yukarıda bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmış kişiler bu konunun uzmanı Hıristiyan ilahiyatcılardır. Q İncili Hz. İsa’nın yanında beraberce mücadele eden gerçek havarilerinin bizzat O’ndan dinledikleri sözlerinin O’nun vefatından sonra yazıya geçirmeleriyle meydana gelmiştir. Yani bu eser Kudüs merkezli Hz. İsa’nın gerçek inananlarından oluşan NASRANİLER topluluğunun eseridir.114

8,500 toplam okundu, 0 bugün okundu, 04.07.2024 son okundu