ARMAGEDON SAVAŞI VE YAHUDİLER TANRI’NIN SEÇİLMİŞ IRKI MIDIR?

Yazarımız İlhan Akkurt, bu ay içinde yayınlanacak olan “Armagedon Savaşını Kim Başlatacak?” isimli yeni kitabında “Yahudiler, Tanrı’nın yeryüzünde seçilmiş kutsal ırkıdır” iddialarını cevaplıyor.

“Bu iddia Tevrat’ta vardır ve özellikle Protestan Evanjelik Hıristiyanlara aittir. Dikkat edilirse İncil’e ve bütün Hıristiyanlara ait bir iddia demedik. İncil ve Katolik, Ortodoks Hıristiyanlar ise aksini iddia eder. Bütün Yahudiler için Tanrı tarafından seçilmiş ırk inancı, Evanjelikleri Hıristiyan Siyonizmi’ne dönüştüren asıl nedendir. Bildiğimiz gibi son Yahudi peygamberi Hz. İsa, Tevrat’taki bazı yanlış uygulamaları değiştirmek için gelmişti. Dinini ilk anlattığı yıllarda Yahudilik seçilmişliğine değinmezken daha sonraları dini bütün uluslara açmıştır:   

“18-İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.
19-Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin;” (Matta-28)

Bu konuda İncilde 13 mektubu bulunan Pavlus’ta konuya Romalılara yazdığı mektupta açıklık getirir:

“2-Her yönden çoktur. İlk olarak, Tanrı’nın sözleri Yahudiler’e emanet edilmiştir.”

3-Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı?

9-Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık.

29- Yoksa Tanrı yalnız Yahudiler’in Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısı’dır.(İncil-Romalılar-2)

Bu konu İncil’de bu kadar açıkken Evanjeliklerin saplantıları bakın ne boyutta. ABD başkanı Clinton’un rahibi R. Vaught başkanlığı sırasında, Clinton’a başkanlığı süresince yaptığı hataların Tanrı tarafından affedileceğini, “ama eğer İsrail’e sırt çevirirsen, Tanrı seni asla affetmeyecektir” diye telkininde bulunmaktadır. Öyle ki Evanjeliklere göre İsrail’i eleştirmek, Tanrı’yı eleştirmekle eş Bunun sebebi Tevrat’ın İsrailoğulları hakkında yazdıklarıdır. Tevrat’ta İsrailoğulları Hz. Musa’nın önderliğinde, Mısır’daki kölelikten kurtulduktan sonra, Hz. Musa aracılığıyla Tanrı onlara seçilmiş bir ırk olduklarını bildirir. Bu konu Mısırdan Çıkış-19, Levililer-20:26 ve Yasanın Tekrarı-7:6’da açıkça belirtilmektedir:

“5- Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir.

6- Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsrailliler’e böyle söyleyeceksin.” (Mısırdan Çıkış-19)

Yalnız bu seçilmişlik gerçekten bütün İsrailoğullarını kapsamakta mıdır? Burası iyi dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Yukarıda verilen “Mısırdan çıkış-19:5-6 ” ifadesine dikkatli bakıldığında bütün bir ırkı kapsamadığı açıktır. Bu seçilmişlik “Tanrı’nın sözünü dinleyip, antlaşmasına uyanları” kapsadığını anlarız. İman eden ve antlaşmasına uyan Yahudilere yapılan vaad Kuran’da da doğrulanmaktadır:

20. Hani Mûsâ, kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştı ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.”

21.Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.” (Maide-5)

Buradan seçilmiş ve kendilerine vaadler verilenlerin yalnızca “İMAN EDİP ALLAH’IN DİNİNE UYANLAR” olduğu çok açıktır. Bu konu Tevrat’ta birçok yerde çok açık belirtilmektedir. Tanrı’nın sözüne (dinine) uymayanların devamlı cezalandırılacağı tehdidi de vardır:

“14- “Ama beni dinlemez, bütün bu buyrukları yerine getirmezseniz, cezalandırılacaksınız.

15-Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar, antlaşmamı bozarsanız

30-Tapınma yerlerinizi yıkacak, buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine serecek, sizden nefret edeceğim.

31-Kentlerinizi viraneye çevirecek, tapınaklarınızı yıkacağım. Beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokuları duymayacağım.

32-Ülkenizi viran edeceğim, oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek.

33-Sizi öteki ulusların arasına dağıtacak, kılıcımla peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harabeye dönecek.

37-Kovalayan yokken savaştan kaçarcasına birbirlerinin üzerine yıkılacaklar. Düşmanlarınızın karşısında ayakta duramayacaksınız.

38-Öteki ulusların arasında yok olacaksınız. Düşman ülkeler sizi yutacak.

39-Artakalanlarınız gerek kendi, gerekse atalarının suçlarından ötürü düşman ülkelerde eriyip gidecekler.” (Levililer-26)

Demek ki seçkin olmak için Yahudi olmak yetmiyor. Antlaşmayı bozan, kurallarını çiğneyen, buyruklarını yerine getirmeyen bırakın seçkin olmayı, korkunç cezayı hak etmektedir. Zaten Tevrat’ta yazdığı gibi, antlaşma kurallarına uymayıp putperestliğe sapınca, birçok defa yurtlarından olmuşlardır. Son olarak ta, Hz. İsa’yı reddettiklerinden, Hz. İsa’nın İncil’de yaptığı ikaz gereğince, son olarak ta aynen yukarıda ki cezaya çarptırılıp sürgün edilmişlerdir. Bu konuda Yahudiler Kur’an’da da açıkça uyarılır;

“25- Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet     emredilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır. (Rad-13)

“4-Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik

5-Bu ikiden birincisinin vakti gelince, üzerinize pek güçlü olan kullarımızı salacağız. Onlar memleketlerinizde her köşeyi kontrollerine alacaklar. Bu, yerine gelecek bir vaaddir.”

6-Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık.

7-Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mabedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık)

8-Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz eğer yine (fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.” (İsra-17)

Armagedon kehanetlerinden olduğu iddia edilen Yahudilerle ilgili olan en önemli kehanetin arkasındaki asıl gerçek bu. Konuda son noktayı yine Kuran koymaktadır;

“124-Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle denemişti. O da tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim’e): “Seni şüphesiz insanlara önder kılacağım” dedi. (İbrahim) “Ya soyumdan olanlar?” deyince (Allah:) “Zalimler benim vaadime erişemez” dedi. (Bakara Suresi-2)

Günümüze dönük kehanetlerin peşinde koşanların bu ayete dikkat etmelerini tavsiye ederiz. Niye mi? Çünkü Tevrat ve İncildeki Mesih ile ilgili kehanetlerin hem günümüzle bir ilgisi yok, hem de net anlaşılır tarafları yok. Yukarıdaki uyarı son derece önemli. Geçmişten örnek vererek, biz sizi iki defa cezalandırdık diyor. Eğer siz “fesatlığa devam ederseniz, Rabbiniz de sizi cezalandırmaya devam edecektir” diye uyarıyor. Konuyu toparlayacak olursak; Allah her zaman diliminde kendi antlaşmasına uyanlara bu dünyada da öbür dünyada da bir takım vaadleri olmuştur. Bu vaadler, inananlar ve antlaşmasına uyanlar içindir. Bir ırkı tümüyle kapsamadığı açıktır. Ayrıca geçmişte ki vaadler o günler içindir. Bunları bu günlere taşımanın da haklı ve doğru bir yanı yoktur. Bunun en açık ispatı Mesih konusudur. Geçmişte beklenen Mesih’i günümüze taşıyanlar, Yahudiler Mesih önderliğinde vaad edilen topraklara dönemesini izah etmelidirler. 2000 yıl sonra vaad edilen topraklara yahudiler döndü. Hani Tevrat’a göre bu dönüş beklenen Mesih önderliğinde olacaktı? Yahudiler sürgünden Mesih önderliğinde Filistin’e döneceklerdi diye, günümüze Mesih’in geleceğini taşıyanlar hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü Tevrat’ta Mesih gerçeği Babil istilasıyla ilgiliydi. Tekrar özetlersek; Seçilmiş ırk, vaad edilmiş topraklar ve kurtarıcı Mesih miti o zamanlara aitti. Bütün bunları günümüze taşıyanların yanıldıkları ortadadır. İsrail başbakanı Ehud Olmert ” Büyük İsrail bir hayaldir derken” (14 Eylül 2008 timetürk.com) bu gerçeği vurgulamaktadır. 6 milyon bir Yahudi nüfusu için Nil’den Fırat’a bir vatan çok büyüktür.

Kutsal Kitaplarda ki vaadlere göre hareket edeceksek, vaad sadece Yahudiler için değil, başkalarına da vaad var:

“55-Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır.” (Nur Suresi-24)

Sanırım konu şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Şimdi her millet tarih öncesi yaşadığı diyarları kendilerinin tapulu malı veya Tanrı’nın kendilerine vaadi olduğunu iddia edip söz konusu topraklara dönmeye kalkarsa dünyanın hali ne olur bir düşünün. Zaten geçmişte “Vaad edilen topraklarda” Hz. Davut ve Süleyman zamanında toplam 80 yıl gibi çok kısa bir zaman diliminde hâkimiyet kurabildiler. Devamlı işgal zulüm ve sürgünde yaşadılar. Gerçek bir Tanrı vaadi varsa bu durum Tanrı vaadiyle zaten uyuşmamaktadır. Bu durumda ya Tanrı yalan vaade bulundu, yani Tanrı vaadini tutmadı ya da böyle bir vaad gerçekte yoktu. Dileyen dilediğini kabul etmekte serbesttir. Herkes Tanrı vaad ettiği zaman kesin olarak gerçekleştireceğine inanır. Kutsal Kitaplarda sadece düşmanlık yoktur. Her türlü barışa hazır insanlar için, Tevrat’ta başka vaadlerde vardır;

“3-RAB halklar arasında yargıçlık edecek, Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

4 Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen, Her şeye egemen RAB’dir.” (Mika -4)

Benzer konuda bir Kur’an ayetiyle konuyu bitirelim.

“32. Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.” (Maide-5)

HaBertaraf.com

2 Haziran 2010 – 11:29:20

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu